Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Startende vrouwelijke ondernemers

Versie: 14 januari 2022

1. Definities

1. Dienstverlener, de vennootschap onder firma Startende vrouwelijke ondernemers, gevestigd te Zeist onder KvK-nummer 77042190. 

2. Klant: iedere (rechts)persoon die een overeenkomst aangaat met Dienstverlener. 

3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Dienstverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten werkzaamheden voor Klant verricht.

4. Workation: de overeenkomst van opdracht waarbij Dienstverlener tegen betaling van honorarium en kosten een vakantie organiseert waarin verschillende (werkgerelateerde) activiteiten worden georganiseerd.

5. Partijen: Dienstverlener en Klant.

2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Startende vrouwelijke ondernemers als Dienstverlener optreedt, evenals op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en op eventuele aanvullende of nieuwe overeenkomsten.

2. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, mits uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Aanbiedingen en offertes 

1. Aanbiedingen en offertes van Dienstverlener zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

2. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld. 

3. Als Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Overeenkomsten worden schriftelijk door de Dienstverlener bevestigd. Wanneer Klant er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat Dienstverlener begint met het uitvoeren van de overeenkomst, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Dienstverlener pas nadat deze schriftelijk door de Dienstverlener zijn bevestigd. 

4. Prijzen

1. Alle prijzen die Dienstverlener hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot kosten voor eigen vervoer zoals vermeld in artikel 7.3, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

2. Alle prijzen die Dienstverlener hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan Dienstverlener te allen tijde wijzigen, tenzij de overeenkomst al gesloten is.

5. Betaling

1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen de termijn vermeld op de factuur, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de dienst of het product.

2. Indien de betalingstermijn is verstreken, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. Klant is dan de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

3. Producten of diensten die via de webshop worden aangekocht, dienen per direct betaald te worden, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de dienst of het product.

4. Betaalt Klant niet (volledig) of niet tijdig, dan kan Dienstverlener de (resterende) werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst opschorten.

5. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Klant zijn de verplichtingen van Dienstverlener jegens Klant onmiddellijk opeisbaar en is Dienstverlener gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.

6. Jaartraject

1. Van Klant wordt verwacht dat zij actief meedoet aan het jaartraject indien dit voortvloeit uit de aard van de activiteiten.

2. Het is mogelijk het jaartraject in termijnen te betalen per automatische incasso . Indien in termijnen wordt betaald, kan hier door Dienstverlener een meerprijs voor worden gevraagd.

3. Het is niet mogelijk om de overeenkomst voor het jaartraject op te zeggen zonder dat Klant de volledige betaling verschuldigd blijft. Ook wanneer er in termijnen wordt betaald, blijft Klant de volledige betaling verschuldigd.

5. In geval van overmacht aan de zijde van Dienstverlener, wordt een passende oplossing gezocht door Dienstverlener, waaronder bijvoorbeeld verplaatsing van een activiteit, een vervanger voor Dienstverlener of eventueel restitutie.

6. In geval van annulering van het jaartraject door Dienstverlener, heeft Klant recht op restitutie. Indien het jaartraject tussentijds wordt geannuleerd, heeft Klant recht op restitutie voor de resterende maanden.

7. Dienstverlener biedt voor het jaartraject geen garantie op resultaat. Dienstverlener heeft slechts een inspanningsverbintenis.

7. Workations

1. Dienstverlener behoudt zich het recht voor het programma voor een workation gedeeltelijk te wijzigen. Klant wordt hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.

2. Klant dient zelf vervoer naar de bestemming van de workation te regelen.

3. De kosten voor het vervoer naar de bestemming van de workation zijn voor Klant.

4. Het is mogelijk de workation in termijnen te betalen per automatische incasso.

5. Indien Klant zich niet aan de huisregels houdt, kan Klant uitgesloten worden van deelname aan de Workation. Klant heeft in deze situatie geen recht op restitutie en geen recht op schadevergoeding.

6. Dienstverlener heeft het recht de workation te annuleren, indien daartoe gegronde redenen bestaan, zoals maar niet beperkt tot: onvoldoende deelnemers of overmacht. In geval van annulering door Dienstverlener, heeft Klant het recht op restitutie.

7. Wanneer de workation door Dienstverlener wordt geannuleerd, heeft Klant geen recht op schadevergoeding.

8. Bij annulering van de workation door Klant, heeft Klant geen recht op restitutie, tenzij anders is overeengekomen.
9. Bij annulering van de workation door Klant, heeft Klant recht om een soortgelijke workation of een workation met dezelfde waarde te boeken.
10. Klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het in orde hebben van de juiste, geldige reispapieren en eventuele andere eisen of documenten om het buitenland binnen te komen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: het doen van een PCR-test.
11. Klant heeft geen recht op restitutie bij gebrek aan of onvolledigheid van juiste of vereiste documenten, en bij het niet voldoen aan bepaalde eisen.
12. Klant draagt zelf zorg voor een aansprakelijkheids-, annulerings-, reis-, ziekte- en/of ongevallenverzekering.

8. Events & workshops
1. Online events/workshops mogen alleen tot 48 uur vóór aanvang geannuleerd worden door Klant.
2. Fysieke events/workshops mogen 30 dagen voor aanvang worden geannuleerd door Klant.
3. Bij tijdige annulering krijgt Klant een waardebon voor een soortgelijk evenement, of voor een ander evenement met dezelfde geldwaarde.
4. Bij niet-tijdige annulering, wordt het volledige bedrag voor het event of de workshop in rekening gebracht.

9. Bepalingen omtrent COVID-19
1. Dienstverlener is gerechtigd toegang te weigeren tot een activiteit, event of workshop indien Klant zich niet aan de door de overheid opgelegde maatregelen houdt.

2. Klant heeft geen recht op restitutie en geen recht op schadevergoeding indien Klant zich niet houdt of wil houden aan overheidsmaatregelen en daardoor toegang van een event, workshop, workation of enige andere activiteit wordt ontzegd.

3. Indien een activiteit, event, workshop of workation niet kan door kan gaan door overheidsmaatregelen, dan wordt dit zo spoedig mogelijk verplaatst naar een alternatieve datum. Is Klant op deze datum verhinderd, dan heeft Klant recht op restitutie.

4. Het recht op restitutie genoemd in het vorige lid, geldt niet voor het jaartraject.

5. Indien een activiteit, event, of workshop uit het jaartraject niet kan door kan gaan door overheidsmaatregelen, dan wordt zo spoedig mogelijk een passende oplossing aangeboden.

10. Intellectuele eigendomsrechten

1. Dienstverlener behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar eventueel toekomen op grond van de Auteurswet op door haar verstrekte content.

2. Klant is niet toegestaan deze content te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik. 

11. Aansprakelijkheid & vrijwaringen

1. Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Dienstverlener aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband heeft met de overeenkomst.

3. Dienstverlener is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

4. Indien Dienstverlener aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

6. Klant vrijwaart Dienstverlener ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Dienstverlener ten behoeve van Klant zijn uitgevoerd.

7. Dienstverlener is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van workshops of voor op andere wijze gegeven informatie door derden.

12. Overmacht

1.  Dienstverlener is niet gehouden haar verplichtingen van de overeenkomst na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. 

2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.

3. Dienstverlener stelt Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte wanneer er sprake is van overmacht aan de zijde van Dienstverlener.

4. Klant stelt Dienstverlener zo spoedig mogelijk op de hoogte wanneer er sprake is van overmacht aan de zijde van Klant.

5. In geval van overmacht is Dienstverlener niet tot vergoeding van schade gehouden. 

6. In geval van overmacht heeft Klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

7. Ingeval van overmacht heeft Klant geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

13. Overige bepalingen

1. Op de rechtsverhouding tussen Dienstverlener en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Dienstverlener is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Dienstverlener zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.

4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Dienstverlener, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.

5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. 

6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.